FAQ's

Iedereen  kan incidenten in de zorg melden: (professionele) zorgverleners maar ook patiënten en direct betrokkenen.

Alle medicatie- en/of zorgincidenten kunnen worden gemeld. Een medicatie- of zorgincident wordt gedefinieerd als onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.

Voor klachten (elk naar voren gebracht bezwaar tegen handelen of functioneren van een zorgaanbieder komende van de gebruiker van de zorgaanbieder) kunt u het beste contact opnemen met uw zorgaanbieder of het Landelijk Meldpunt Zorg (www.landelijkmeldpuntzorg.nl).

U kunt via deze website melden. Kies of u patiënt of direct betrokken bent danwel (professioneel) zorgverlener en volg de aanwijzingen op de site. U komt dan vanzelf op een meldformulier dat op u en uw melding van toepassing is.

Door medicatie- en/of zorgincidenten landelijk te registreren en te classificeren wordt inzicht verkregen in de wijze waarop fouten ontstaan en hoe deze leiden tot schade. Hierdoor kunnen zorgverleners  elkaar ondersteunen bij het reduceren van risico’s in het zorgproces.

Bij het melden van incidenten gaat het om vermijdbaar en niet om verwijtbaar gedrag!

Uw melding wordt door onze analisten gelezen en beoordeeld.

Als u uzelf bekend heeft gemaakt bij ons (door het aanvragen van een inlogcode of door het invullen van uw gegevens) kunnen onze analisten u mailen of bellen voor nadere informatie. Uw gegevens worden absoluut vertrouwelijk behandeld en uw melding kan alleen voor b.v. onderzoek of publicatie gebruikt worden als u hier toestemming voor geeft.

Met de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben wij afgesproken NOOIT meldingen naar hen door te sturen maar de bij de Stichting binnengekomen meldingen wel te toetsen aan de definitie van een calamiteit. Indien uw melding ons inziens geclassificeerd zou moeten worden als calamiteit delen wij dat u mee en adviseren wij de melding ook te doen bij de IGJ.

De definitie van het begrip “calamiteit” die wij hanteren luidt:

Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.(Bron: Brochure voor zorgaanbieders: calamiteiten melden aan IGZ)

De mail die wij zullen toesturen luidt:

‘Bij de beoordeling van het incident met het in de e-mail meldnummer en incidentdatum zouden wij de melding – met de gegevens voor zover ons bekend – willen classificeren als calamiteit. Wij adviseren u daarom deze melding ook te doen bij de IGJ. Of en wanneer u de melding bij de IGJ doet is de verantwoordelijkheid van u als melder. Of en wanneer u meldt bij de IGJ hoeft ons niet te laten weten.

Mocht u nadere informatie wensen over de reden waarom wij uw melding als calamiteit geclassificeerd hebben, wilt u hulp bij bv een sire / prisma-onderzoek of heeft u andere vragen dan kunt u ons bereiken via info@portaalvoorpatientveiligheid.nl of de aan u gestuurde mail retourneren met uw vraag of verzoek.

Wij danken u nogmaals voor uw melding. Indien u bovengenoemde melding ook bij de IGJ doet zouden wij het op prijs stellen op enig moment ook inzage te krijgen in uw (prisma)analyse. Uw (anonieme) bevindingen en verbetervoorstellen kunnen immers ook leerzaam zijn voor uw collegae.

Het team van Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR

Een goede melding voldoet aan de volgende punten:

Het allerbelangrijkste is dat de melding andere lezers voldoende inzicht geeft wat er precies is misgegaan. In het open tekstveld krijgt de melder de gelegenheid om uitgebreid het incident te beschrijven. Onderstaande hulpvragen kunnen de melder helpen bij het beschrijven van het incident in een open tekstveld:

Omschrijving van het incident:

  • wat is er misgegaan?

  • analyse: waarom is het incident opgetreden, m.a.w. wat zijn de oorzaken die ten grondslag liggen aan het incident?

  • actie: welke (acute) maatregelen zijn bij dit incident genomen?

  • afhandeling: hoe is het incident afgelopen?

  • verbeteractie: hoe is dit incident in het vervolg te voorkomen?

 
 
 

Het meldportaal is uw persoonlijke omgeving waarin u uw gegevens kunt beheren. Uw meldingen kunt u terugvinden in het meldportaal. Ook kunt u hier uw eigen gegevens beheren.

Het melden door meerdere personen is mogelijk door gebruik te maken van de zogenaamde meldcode. Degene die zich heeft geregistreerd als hoofdgebruiker, heeft ook toegang tot het melddomein. De door u gekozen beheerder kan vervolgens een meldcode genereren waarmee andere medewerkers meldingen kunnen doen zonder de dubbele authentificatie (wachtwoord en SMS). Met de meldcode kan iemand alleen een melding invoeren, maar niet in het melddomein kijken.

Op https://melden.vim-digitaal.nl/inloggen/wachtwoord-vergeten

vult u uw emailadres in. Vervolgens ontvangt u een email met daarin een link waarmee u zelf het wachtwoord opnieuw kunt instellen.  Het  door u gekozen wachtwoord dient minstens 6 karakters lang te zijn waarvan ten minste één letter, één cijfer en één speciaal teken.

Waarom dien ik een mobiel telefoonnummer te registreren?

Het mobiel nummer wordt gebruikt als verificatie bij het inloggen. De reden hiervan is dat de beveiliging van de database is opgeschroefd. U logt in met het eerder opgegeven e-mailadres en het door u ingevulde wachtwoord. Vervolgens ontvangt u een sms met de verificatiecode op het doorgegeven mobiele nummer (dubbele authentificatie).

Het voordeel van deze procedure is – naast de verhoogde beveiliging – dat u zelf een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.

Uw mobiele telefoonnummer wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor deze authentificatie.